Annuleringsbeleid

 
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.
 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijf TwinLures GmbH, Luegisland 11a, 5610 Wohlen, telefoonnummer: 0566104173 , e-mailadres: info-ch@twinlures.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit om de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is. Om aan de opzeggingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de opzeggingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.