ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden en bepalingen

Welkom op TwinLures.com!

Deze voorwaarden geven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van TwinLures GmbH weer, die te vinden is op https://www.twinlures.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf TwinLures.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen”, of “Wij”, verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door TwinLures.com te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Privacy Policy van TwinLures GmbH.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker wordt. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn TwinLures GmbH en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op TwinLures.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit via TwinLures.com benaderen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen.

U mag dit niet doen:

 • Materiaal van TwinLures.com heruitvinden
 • Verkoop, huur of sublicentie materiaal van TwinLures.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van TwinLures.com
 • Herverdeling van de inhoud van TwinLures.com

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. TwinLures GmbH filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de standpunten en meningen van TwinLures GmbH, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen weer. Commentaren geven de meningen en standpunten weer van de persoon die hun standpunten en standpunten plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is TwinLures GmbH niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.

TwinLures GmbH behoudt zich het recht voor alle Comments te controleren en alle Comments te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

 • U heeft het recht om de Comments op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht binnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;
 • De Commentaar geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.
 • De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent TwinLures GmbH hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Content

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlinegidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website plaatsen zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;
 • dot.com gemeenschapssites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van online gidsen;
 • internetportalen;
 • accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus; en
  onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

Wij zullen linkaanvragen van deze organisaties goedkeuren als wij daartoe besluiten: (a) de link ons niet ongunstig zou maken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van TwinLures GmbH compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar TwinLures GmbH. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of
 • Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Het gebruik van het logo of andere afbeeldingen van TwinLures GmbH is niet toegestaan voor het linken zonder merklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy

Lees het Privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • sluit alle aansprakelijkheid uit die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.